ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ
ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
0 αντικείμενα
 

ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

Ταξινόμηση ανά:
Ηλεκτρονιακά φάσματα απορροφήσεως των μεθυλοπαραγωγών και των αζωαρωματικών μορίων στο υπεριώδες κενού
Ηλεκτρονιακά φάσματα απορροφήσεως των μεθυλοπαραγωγών και των αζωαρωματικών μορίων στο υπεριώδες κενού

195
3,20€  
Μελέτη και εύρεση των ιδιοτήτων
Μελέτη και εύρεση των ιδιοτήτων

196
3,20€  
Θερμικές τάσεις στα κυκλικά κωνικά κελύφη και επιρροή Θερμοκρασιακών μεταβολών στα δυναμικά χαρακτηριστικά και στις περιοχές δυναμικής αστάθειας αυτών
Θερμικές τάσεις στα κυκλικά κωνικά κελύφη και επιρροή Θερμοκρασιακών μεταβολών στα δυναμικά χαρακτηριστικά και στις περιοχές δυναμικής αστάθειας αυτών

197
3,20€  
Προβλήματα συνοριακών τιμών για συναρτησιακές διαφορικές εξισώσεις
Προβλήματα συνοριακών τιμών για συναρτησιακές διαφορικές εξισώσεις

198
3,20€  
Μελέτη παραμαγνητικών κέντρων που δημιουργήθηκαν με ακτίνες Χσε μονοκρυστάλλους Ni
Μελέτη παραμαγνητικών κέντρων που δημιουργήθηκαν με ακτίνες Χσε μονοκρυστάλλους Ni

199
3,20€  
Μελέτη της φασματικής περιοχής της ασύμφωνα σκεδαζομένης Kβ ακτινοβολίας-Χ από το πολυκρυσταλλικό Β2 στην περιοχή της Ζώνης RAMAN
Μελέτη της φασματικής περιοχής της ασύμφωνα σκεδαζομένης Kβ ακτινοβολίας-Χ από το πολυκρυσταλλικό Β2 στην περιοχή της Ζώνης RAMAN

201
3,20€  
Μελέτη του πυρήνος 92 Μο μέσω πυρηνικής φασματοσκοπίας
Μελέτη του πυρήνος 92 Μο μέσω πυρηνικής φασματοσκοπίας

202
3,20€  
Συμβολή στη διερεύνηση των αλλοστερικώναλληλεπιδράσεων με μια νέα μέθοδο πειραματισμού και Θεωρητικής επεξεργασίας των κινητικών μετρήσεων σε συνθήματα αναστολής
Συμβολή στη διερεύνηση των αλλοστερικώναλληλεπιδράσεων με μια νέα μέθοδο πειραματισμού και Θεωρητικής επεξεργασίας των κινητικών μετρήσεων σε συνθήματα αναστολής

203
3,20€  
Συμβολή στη λύση προβληματικών συνοριακών τιμών της πεπερασμένης επίπεδης παραμόρφωσης των ισοτρόπων υπερελαστικών υλικών
Συμβολή στη λύση προβληματικών συνοριακών τιμών της πεπερασμένης επίπεδης παραμόρφωσης των ισοτρόπων υπερελαστικών υλικών

204
3,20€  
Συμβολή στο πρόβλημα της ελεύθερης Μεταφορικής ροής πάνω σε κατακόρυφη επίπεδη επιφάνεια
Συμβολή στο πρόβλημα της ελεύθερης Μεταφορικής ροής πάνω σε κατακόρυφη επίπεδη επιφάνεια

206
3,20€  
Μελέτη των περιεκτικών αντιδράσεων
Μελέτη των περιεκτικών αντιδράσεων

207
3,20€  
Γραμμική και μη Γραμμική περιγραφή της συμπεριφοράς Γενικών Κελύφων και μελέτη των δυναμικών χαρακτηριστικών μη κυκλικών κωνικών κελύφων
Γραμμική και μη Γραμμική περιγραφή της συμπεριφοράς Γενικών Κελύφων και μελέτη των δυναμικών χαρακτηριστικών μη κυκλικών κωνικών κελύφων

208
3,20€